Woensdag 13 sept. is er een ALV belegd. Jullie worden om 20.00 uur in het vergaderzaaltje van De Bloemerd verwacht. De ALV is het moment dat de leden door het bestuur worden geïnformeerd over de stand van zaken en ook het moment om als leden je uit te spreken over het beleid en de voornemens voor seizoen 2023-2024. Hieronder valt o.a. de contributievaststelling. Jullie aanwezigheid is van groot belang, want samen maken we de club!!!

Agenda voor 13 sept is:

1. Opening om 20.00 uur en vaststellen van de agenda

2. Goedkeuring verslag ALV 24 augustus 2022

3. Bestuurszaken

  • Aftreden wedstijdsecretaris Jaap de Kok, benoeming Manon Mostert
  • Kandidaten gezocht

4. Financiën

  • Balans en exploitatierekening seizoen 2021/2022
  • Verslag kascommissie
  • Decharge penningmeester
  • Voorlopige cijfers 2022/2023 en vooruitzicht seizoen 2023/2024
  • Voorstel contributie 2023/2024

5. Highlights

  • Technische commissie
  • Commissie WMS
  • Activiteitencommissie

6. Rondvraag en sluiting