Laatste nieuws
 1. Dames 1 komt net tekort tegen Grasshoppers 2
 2. Horeca in De Bloemerd voorlopige gesloten bij trainingen en wedstrijden!!!
 3. Contributieverhoging voor het seizoen 2023/2024
 4. Zondag 1 okt. horeca in De Bloemerd gesloten!
 5. Sportfondsen zoekt personeel. Iets voor jou?

Privacy policy

Basketball Vereniging Leiderdorp (BVL) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Met deze privacy policy willen we je informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BVL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot wat strikt nodig is voor het doel;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BVL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wil opnemen kan dit via dit contactformulier(LINK!)

 

In onderstaand schema is kort verwoord hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens in kader van onze privacy policy.

1. ONDERZOEKEN OF U LID KUNT WORDEN EN HET UITVOEREN VAN DE LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

 • Welke persoonsgegevens: voornaam- achternaam – adres – geboortedatum – telefoonnummer – e-mailadres – soort lid
 • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst; aanmeldingsformulier
 • Bewaartermijn: indien je lid wordt, zolang als de overeenkomst loopt; indien je geen lid wordt, worden jouw gegevens binnen 6 maanden verwijderd
 • Ontvangers: n.v.t.

2. ADMINISTRATIE – 1

 • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – adres – geboortedatum – telefoonnummer – e-mailadres – soort lid
 • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst; aanmeldingsformulier
 • Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna; daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar
 • Ontvangers: ledenadministratie BVL – penningmeester BVL – Kascommissie BVL – Nederlandse Basketball Bond (NBB) – zo nodig: andere basketbalverenigingen, ingeval van inschrijving voor toernooien

3. ADMINISTRATIE -2, I.C. BEVEILIGDE REGISTRATIE VAN DE GEGEVENS

 • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – adres – telefoonnummer – e-mailadres – kledingmaat – bankgegevens – betaalgegevens
 • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst; aanmeldingsformulier
 • Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna; daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar
 • Ontvangers: ledenadministratie BVL – penningmeester BVL – Kascommissie BVL – NBB

4. REGISTRATIE DIGITALE BERICHTEN, WAARONDER ONZE SITE, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, PERSBERICHTEN, FOTO’S VOOR INTERN GEBRUIK EN EXTERNE PUBLICATIE

 • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – e-mailadres
 • Grondslag: uitvoering van de ledenovereenkomst
 • Bewaartermijn: gedurende lidmaatschap
 • Ontvangers: e-marketingtools (social media) – pers

5. VERSTUREN BERICHTEN VAN DERDEN, ZOALS SPONSOREN VAN BVL

 • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – e-mailadres
 • Grondslag: eenmalige, voorafgaande toestemming na melding door BVL
 • Bewaartermijn: zolang als men lid is
 • Ontvangers: sponsoren – andere verenigingen – Sportfondsen Leiderdorp

6. BENADERING NA AFLOOP LIDMAATSCHAP, BIJV. VOOR EEN REUNIE OF FEEST VAN BVL

 • Welke persoonsgegevens: voornaam – achternaam – adres – telefoonnummer – e-mailadres
 • Grondslag: voorafgaande toestemming
 • Bewaartermijn: zolang als de toestemming niet is ingetrokken
 • Ontvangers: (Activiteitencommissie) BVL

 

NOTA BENE:

A. VERSTREKKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Zonder jouw toestemming verstrekt BVL jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die BVL met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk en/of volgens de statuten van de NBB verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Zie ook hierboven.

B. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om BVL te verzoeken om inzage in jouw eigen persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de AVG niet verplicht is om u deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien jij wenst, dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties – zoals de NBB – die in een eerder stadium de betreffende gegevens van BVL hebben ontvangen.

C. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

BVL treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicaties en onrechtmatige verwerking. Op deze wijze zorgt BVL ervoor, dat alleen personen die uit hoofde van hun functie toegang tot en bewaking van jouw persoonsgegevens hebben, die toegang hebben; dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen geregeld worden gecontroleerd.

D. MINDERJARIGEN

Indien jij als minderjarige wenst geregistreerd te worden dient je hiertoe nadrukkelijk toestemming van jouw ouder(s), c.q. voogd te overleggen aan de ledenadministratie van BVL.

E. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar andere websites bevatten, zoals naar sponsoren van BVL. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacyverklaring aanhouden.

F. WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID

BVL zal haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen, op eigen initiatief of omdat de (Europese) AVG regels worden aangepast. Op de website zal steeds de meest recente versie verschijnen, dus raadpleeg die geregeld.

G. CONTACTGEGEVENS

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of BVL wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dient u contact op te nemen met onze ledenadministrateur, via ledenadministratie@bv-leiderdorp.nl.

H. INGEVAL U EEN KLACHT HEEFT….

over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kunt u BVL natuurlijk benaderen. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens een instantie om jouw klacht over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, te deponeren.