Laatste nieuws
 1. Protocol buiten basketball
 2. Stand van zaken: afronden seizoen en voorbereiden van het nieuwe
 3. Wedstrijden en trainingen per direct AFGELAST
 4. Nipte winst van M22 tegen Blue Drakes
 5. Nieuwsbrief #3 verzonden

Vertrouwenspersoon

Basketball Vereniging Leiderdorp (BVL) wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen (zie ook Fair Play).  Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging zoveel mogelijk doen om treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen of te stoppen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste is als degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.

Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen kan het helpen bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal zonder te oordelen. En als het nodig is kan deze persoon ondersteunen in het oplossen van de situatie.

Vertrouwenspersoon BVL:

Liesbeth Buitink
Tel: 06 – 53247752
E-mailvertrouwenspersoon@bv-leiderdorp.nl

Wanneer kan een vertrouwenspersoon helpen?

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon om hulp vragen bij de volgende situaties:

Ongewenst gedrag:
In het algemeen elk gedrag van de ander dat de jou sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren wordt.

Bijzondere vormen van ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.

Pesterij:
Het expres negatief en/of beschuldigend benoemen van (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.

Roddels:
Het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:

 • het bekend maken van privé-informatie over iemand, zijn (privé)leven of het verleden van deze betrokkene
 • het verspreiden van onwaarheden over iemand, zijn (privé) leven of het verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten
 • het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, over kwalijke daden of gedrag.

Bedreiging:
Expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met als doel de persoon bepaalde acties juist wel of juist niet te laten doen, of meer in het algemeen om de persoon het normaal functioneren onmogelijk te maken.

Discriminatie:
In het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.

Seksuele intimidatie:
Verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren. Per 1 april 2019 is ieder lid van de NBB, dat een redelijk vermoeden heeft van het bestaan van seksuele intimidatie (in welke vorm dan ook), verplicht hiervan melding moet doen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is op haar beurt verplicht hiervan melding te doen bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak.

Situaties waar een vertrouwenspersoon niet direct voor is

 • Als onredelijk ervaren gebeurtenissen tijdens wedstrijden en trainingen
 • Als onredelijk beschouwde scheidsrechterlijke beslissingen en uitslagen van wedstrijden

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon is bekwaam om te gaan met vertrouwelijkheid van de toevertrouwde informatie van de melder, die haar uit hoofde van haar rol is toevertrouwd of is bekend geworden.

De vertrouwenspersoon handelt volgens het protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie van de NOC*NSF.

Meldingsplicht

In sommige gevallen heeft de vertrouwenspersoon meldingsplicht die boven de vertrouwelijkheid uitstijgt. Dit geldt bijvoorbeeld bij één van de onderstaande redenen:

 • uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder.
 • indien er sprake is van een strafbaar feit.
 • indien de veiligheid van leden van de vereniging in het geding is.

Hulp nodig buiten de BVL?

Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten BV Leiderdorp over onacceptabel gedrag binnen de sport en/of onze vereniging (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en seksuele intimidatie etc) via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90.