Laatste nieuws
  1. Dames 1 komt net tekort tegen Grasshoppers 2
  2. Horeca in De Bloemerd voorlopige gesloten bij trainingen en wedstrijden!!!
  3. Contributieverhoging voor het seizoen 2023/2024
  4. Zondag 1 okt. horeca in De Bloemerd gesloten!
  5. Sportfondsen zoekt personeel. Iets voor jou?

Vertrouwenscontactpersoon

Basketball Vereniging Leiderdorp (BVL) wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen (zie ook Fair Play). Dit betekent dat we met elkaar binnen de vereniging zoveel mogelijk doen om treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen en te stoppen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste is dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.

Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen kan het helpen bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal zonder te oordelen. En als het nodig is, kan deze persoon ondersteunen in het oplossen van de situatie.

Bij BV Leiderdorp heb je de keuze uit twee vertrouwenscontactpersonen. Zij werken samen. Na je melding (mail) wordt je situaties eerst geanonimiseerd besproken door de beide contactpersonen, om te bekijken hoe één en ander aangepakt dient te worden. Daarna neemt de vertrouwenscontactpersoon contact met je op, om te bespreken welke stappen er in samenspraak met jou ondernomen gaan worden.

Onze

vertrouwenscontactpersonen:

Renee Wilthof

Tel. 06 – 51020042

E-mail: vcp-reneewilthof@bv-leiderdorp.nl

Ton Paulides

Tel. 06 – 41201570

E-mail: vcp-tonpaulides@bv-leiderdorp.nl

Wanneer kan een vertrouwenspersoon helpen?

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon om hulp vragen bij de volgende situaties:

Ongewenst gedrag:
In het algemeen gaat het hier om elk gedrag van de ander dat jou sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren wordt. Bijzondere vormen van ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.

Pesterij:
Het expres negatief en/of beschuldigend benoemen van (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.

Roddels:
Het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
– het bekend maken van privé-informatie over iemand, zijn (privé)leven of het verleden van deze betrokkene
– het verspreiden van onwaarheden over iemand, zijn (privé) leven of het verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten
– het bewust ten onrechte uiten van beschuldigingen aan het adres van betrokkene, over kwalijke daden of gedrag.

Bedreiging:
Expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met als doel de persoon bepaalde acties juist wel of juist niet te laten doen, of meer in het algemeen om de persoon het normaal functioneren onmogelijk te maken.

Discriminatie:
In het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.

Seksuele intimidatie:
Verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen met een seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren. Per 1 april 2019 is ieder lid van de NBB, dat een redelijk vermoeden heeft van het bestaan van seksuele intimidatie (in welke vorm dan ook), verplicht hiervan melding te doen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is op haar beurt verplicht hiervan melding te doen bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak.

Situaties waar een vertrouwenscontactpersoon niet direct voor is

  • Als er sprake is van onredelijk ervaren gebeurtenissen tijdens wedstrijden en trainingen
  • Als er sprake is van onredelijk beschouwde scheidsrechterlijke beslissingen en uitslagen van wedstrijden

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenscontactpersoon is bekwaam om te gaan met vertrouwelijkheid van de toevertrouwde informatie van de melder, die hem/haar uit hoofde van hem/haar rol is toevertrouwd of is bekend geworden.

De vertrouwenscontactpersoon handelt volgens het protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie van de NOC*NSF.

Meldingsplicht

In sommige gevallen heeft de vertrouwensontactpersoon meldingsplicht die boven de vertrouwelijkheid uitstijgt. Dit geldt bijvoorbeeld bij één van de onderstaande redenen:

  • uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder.
  • indien er sprake is van een strafbaar feit.
  • indien de veiligheid van leden van de vereniging in het geding is.

 

Meer informatie  is te lezen in ons Protocol sociaal veilige sportomgeving m.b.t. grensoverschrijdend gedrag.

Hulp nodig buiten de BVL?

Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten BV Leiderdorp over onacceptabel gedrag binnen de sport en/of onze vereniging (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en seksuele intimidatie etc) via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90.