Wanneer? Woensdag 28 oktober om 20.15 uur.

Waar? Door de omstandigheden houden we de ALV dit jaar digitaal (via Zoom). Als je wilt deelnemen aan de ALV dan kun je je uitsluitend via de mail aanmelden bij Simone van Meurs. Je krijgt dan de link voor de vergadering toegezonden.

Voor wie? Volgens de statuten van BVL zijn alle leden, aspirant-leden, ereleden en begunstigers welkom op de algemene vergadering. Stemgerechtigd zijn de leden en ereleden. Leden zijn degenen, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Ieder lid en erelid heeft een (1) stem en iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid te doen uitbrengen.

We hopen op vele leden die zich aanmelden. Er is veel te bespreken en… samen maken we de Vereniging!

Voorlopige agenda:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Goedkeuring verslag ALV 05 juni 2019
3. Mededelingen

 • aftreden penningmeester per 1 sept j.l.
 • aftreden voorzitter per 1 jan 2021
 • akkoord nieuwe penningmeester (Pieter vd Zaag)
 • bekendmaking nieuwe commissieleden

4. Bestuurszaken / BVL in coronatijd

 • wel/geen compensatie contributie 2019-2020
 • laatste ontwikkelingen
 • protocollen

5. Financiën

 • financiële verslagen 2018/2019 en 2019/2020
 • vaststellen van deze verslagen
 • decharge verlenen aan penningmeester (Wietse Koster)
 • decharge verlenen aan het bestuur
 • aftreden Roy Nazloomian als lid kascommissie
 • benoeming Peter vd Kooij tot lid kascommissie
 • vooruitzichten 2020/2021 en contributie 2020/2021 vaststellen

6. Highlights

 • Technische commissie (teams/coaches/trainingen)
 • commissie WMS (wedstrijden/materiaal/scheidsrechters)
 • activiteitencommissie

7. Rondvraag