ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2 JUNI 2016

AGENDA VOORJAARS-ALV VAN BVL 2 JUNI 2016
(LOCATIE: SPREEKKAMER DE BLOEMERD; AANVANG 20.15U.)

* Opening, welkom; registratie van aanwezigen/afwezigen

* Vaststellen definitieve agenda

* Goedkeuring op concept-notulen ALV d.d. 26 november 2015

* Afhandeling actiepunten uit ALV d.d. 26 november 2015

* Mededelingen vanuit het bestuur

* Bestuurszaken
* afscheid van Jaap de Kok als wedstrijdsecretaris
* goedkeuring vergadering gevraagd voor benoeming Herbert Zilverentant tot
wedstrijdsecretaris
* voortgang ontwikkeling nieuwe website
* dringend verzoek aan vrijwilligers voor bestuurs- en commissietaken

* Hoofdpunten Financien
* latest estimate resultaat 2015/16
* bestuursvoorstel contributies en bijdragen seizoen 2016/17
* presentatie en vaststellen begroting 2016/17

* Hoofdpunten T.C.
* trainers/coaches
* samenstelling teams seizoen 2016/17

* Hoofdpunten WMS

* Geplande activiteiten

* Rondvraag en Sluiting van de vergadering

[img]/img/nieuws/500_-1_cs_vergadering.jpg[/img]