Op woensdag 12 november om 20.15 uur is de ALV van onze vereniging. We vergaderen in De Bloemerd. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, want [b]”samen maken we de club”![/b]
Op de agenda staan twee onderwerpen (verslag vorige vergadering en nieuw huishoudelijk reglement) waarvan de bijlagen u z.s.m. (via mail) worden toegezonden.

[b]Agenda:[/b]

1. OPENING, WELKOM; REGISTRATIE AANWEZIGEN EN AFMELDINGEN
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. GOEDKEURING NOTULEN EN AFHANDELING ACTIEPUNTEN A.L.V. 14 mei 2014
(wordt nagezonden)
4. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
5. BESTUURSZAKEN
a.Akkoord ALV gevraagd voor benoeming Herbert Zilverentant tot bestuurslid
b. Aftreden Koen Donker van Heel (secretaris)
c. Vacature secretaris BVL
d. Presentatie nieuw huishoudelijk reglement BVL (wordt nagezonden)
e. Aantrekken vrijwilligers: wie op welke positie / vacatures
f. Werving senioren / recreanten
6. FINANCIEN
a. Presentatie cijfers seizoen 2013-2014
b. Presentatie kascommissie
c. Vaststellen cijfers 2013-2014
d. Begroting seizoen 2014-2015
7. HOOFDPUNTEN TECHNISCHE CIE.
8. HOOFDPUNTEN WMS-CIE
9. COMMUNICATIE
a. Presentatie nieuwe website
b. Voorgenomen acties
c. Suggesties andere acties: Hoe verbeteren we sponsoring / baten
10. RONDVRAAG
11. SLUITING VERGADERING

[b]N.B. AANSLUITEND OVERLEG MET TRAINERS EN COACHES [/b]