Op donderdag 7 november 2013 is de jaarlijkse ALV gepland.
Alle leden zijn natuurlijk uitgenodigd, want het is UW vereniging!

Locatie van dit vergadering is De Bloemerd.
Aanvang van de vergadering is 20.15 uur.

Agenda:

1. OPENING, WELKOM; REGISTRATIE AANWEZIGEN EN AFMELDINGEN
2. EVT. AANVULLINGEN OP DE AGENDA
3. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
4. GOEDKEURING NOTULEN ALV 8 NOVEMBER 2012
5. AFWERKING ACTIEPUNTEN 8 NOVEMBER 2012
6. BESTUURSZAKEN; O.A.
• AFTREDEND ZIJN: WIM KAGIE EN RAMON VAN WINKEL
• VOORSTEL NIEUWE BESTUURSLEDEN: WIETSE KOSTER (PENN.MR)
EN KIEK BERGER (COMMUNICATIE, WEBSITE EN ACTIVITEITEN)
• AKKOORD OP BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN DOOR DE LEDEN
7. FINANCIEN, O.A.
• BEGROTING 2013/14; CONTRIBUTIES
• VERSLAG DOOR KASCIE, GOEDKEURING OVER AFGELOPEN JAREN
• DECHARGEREN PENNINGMEESTER EN BESTUUR ALS GEHEEL
8. HOOFDPUNTEN TC EN WMS
9. PLANNEN ACTIVITEITENCIE
10. COMMUNICATIE
* VOORTGANG WEBSITE (KIEK BERGER)
11. RONDVRAAG
12. DATUM E.V. ALV
13. SLUITING