Beste leden van BVL

Op donderdag 10 november 2011 vindt de volgende ALV plaats van BV Leiderdorp, jullie kans om mee te praten over de vereniging.

Locatie: kleine zaal van De Bloemerd.

Aanvang: 20.00.

Agenda Algemene ledenvergadering

1. Opening; melding afwezigen met kennisgeving en registratie aanwezigen (AvdN)
2. Mededelingen (AvdN)
3. Vaststelling agenda; opname evt. aanvullende agendapunten (AvdN/ALV/secr.)
4. Verslag ALV d.d. 18 mei 2011; evt. aanvullingen, goedkeuring (AvdN/ALV/secr.)
5. Voorstel tot benoeming van Simone van Meurs en Ramon van Winkel in bestuur BVL (T.C.); aftreden Hans Kievit als secretaris van BVL; voorstel tot benoeming van Koen Donker van Heel tot secretaris; idem van Wim Kagie tot penningmeester(AvdN)
6. Financiële stand van zaken BVL, incl. ex-Wereldtickets (W.K.); n.b. de concept-begroting zal tijdens de vergadering worden verspreid onder de aanwezige leden, maar kan vanaf nu worden opgevraagd bij Wim Kagie (penningmeester@bv-leiderdorp.nl)
7. Financieel Beheer BVL, opname in Reglementen BVL; zie bijlage
8. Mededelingen TC, WMS en activiteitencie. (SvM, RvW, JdeK, PB)
9. De identiteit van BVL; akkordering door ALV (AvdN/PC); zie bijlage
10. “Wat kan ik voor de club doen?” (SvM)
11. Voortgang samenwerking binnen Bolwerk (PC)
12. Aanpassing website (PB)
13. Voortgang Binnensport Ondersteuning Leiderdorp (BOL); actie werving doeken voor de Bloemerd (KDvH)
14. Opbrengst Grote Clubactie 2011(SvM)
15. Rondvraag (ALV)
16. Sluiting van de vergadering (AvdN)

Hieronder de bijlagen behorende bij punt 7 en 9 van de agenda. Deze zijn als documenten aan te vragen via voorzitter@bv-leiderdorp.nl

[b]DE IDENTITEIT VAN BVL: WIE WILLEN WE ZIJN?[/b]

[b]Aanleiding:[/b]

Twee jaar geleden zijn er spontaan kontakten op bestuursniveau ontstaan tussen BVL, BS Leiden en BVO (O’geest), welke geleid hebben tot een vrijwillig samenwerkingsverband onder de naam Bolwerk regio Leiden en tot combi-teams van (jonge) spelers en speelsters uit de 3 verenigingen.
Nu, bij het begin van het 3e jaar van deze samenwerking, is het nuttig om als BVL na te denken over haar eigen identiteit: ”wie wil BVL zijn”? Het onderstaande is in eerste instantie bedoeld als praatstuk binnen het bestuur van BVL, maar bij overeenstemming daarover direkt de leidraad voor onze “missie” en handleiding voor diegenen die BVL vertegenwoordigen binnen Bolwerk (op dit moment vnl. Paul Crama, Ramon van Winkel en binnenkort ook Arie van de Nadort).

[b]Achtergrond:[/b]

Het Bolwerk regio Leiden is een samenwerkingsverband, géén vereniging. De samenwerking beperkt zich op dit moment tot de technische zaken: beschikbaarheid van zaalruimtes, uitwisseling van trainers en selectie van beloftevolle spelers en speelsters met het oog op doorgroei. Spelers en speelsters op rayon-niveau spelen in Bolwerkteams, maar zij zijn lid van één der genoemde verenigingen. (Op regio niveau is er geen sprake van Bolwerkteams).
Jongens die spelen op landelijk niveau eredivisie spelen onder de vlag van Z&Z Leiden: zij veranderen dus wel van club. De contributies zijn gelijk getrokken voor alle drie verenigingen.
Alle meisjesteams binnen de regio Leiden (dus ook van BVL) spelen binnen het verband van het Bolwerk. Dit wordt als noodzakelijk gezien om alle meisjes de kans te geven om binnen hun eigen leeftijdscategorie en niveau in teamverband te kunnen laten spelen. De verenigingen hebben nl. ieder voor zich te weinig meisjesleden om dat te kunnen realiseren. M.i.v. de komende competities 2011/12 spelen de bolwerk meisjesteams in onderscheidende sportkleding (voor de jongens is dit (nog?) niet het geval).
Alle jongens en meisjes die in bolwerkverband uitkomen blijven lid van BVL (of BS Leiden of BVO).
Het Bolwerk regio Leiden doet een groeiend beroep op de clubs om ook trainers/coaches onder het Bolwerk-logo te laten werken (de opleiding van trainers en coaches moet vanuit de verenigingen zelf komen, maar wordt georganiseerd via het bolwerk. Als bestuur van BVL hebben wij afgesproken, dat we een groter beroep gaan doen op seniorleden om trainer of coach te worden, waarbij we de opleidingskosten NBB voor onze rekening zullen nemen). Deze afspraak dient zowel de samenwerking binnen het bolwerk als de kadervorming binnen de vereniging zelf.
Er bestaat een Bolwerk cie, die op voorspraak van trainers en coaches uit de verenigingen de selectie voor Bolwerk teams voor haar rekening neemt. Bolwerk teams spelen en trainen in meerdere zalen, ook al om de binding met de eigen vereniging in stand te houden.

[b]Voorgestelde uitgangspunten van BVL beleid:[/b]

• we steunen actief de vrijwillige samenwerking tussen BVL, BVO en BS Leiden en (op eredivisie niveau) ook met Z&Z Leiden. We steunen ook de groei van de huidige vorm van samenwerking in kwalitatieve zin.
• we steunen actief de ambitie van de Bolwerk cie. om het niveau van individuele spelers en speelsters (van BVL) omhoog te brengen, zodat er een sterk Leids rayon ontstaat.
• we hebben (vooralsnog?) niet de intentie om de samenwerking te formaliseren, bijv. door te fuseren; we hebben ook (vooralsnog?) niet de intentie om de vrijwillige samenwerking geformaliseerd uit te breiden naar andere gebieden dan de technische zaken (zie ook “Achtergrond”).
• door in Bolwerkverband samen te werken demonstreert BVL naar haar leden en begeleiders, dat we de ambitie hebben om talenten op te leiden voor topteams op rayon- en landelijk niveau.
• BVL kiest er daarmee voor om een prestatieve basketballvereniging te zijn, maar verliest waarden als spelvreugde, recreatie en gezelligheid binnen de vereniging niet uit het oog (n.b. talenten die doorgroeien naar Bolwerk teams verliezen we niet uit het oog en jongens/meisjes die uit de Bolwerk-boot vallen, vangen we warm weer op in het BVL-nest; de activiteitencommissie creeërt met haar activiteiten een sfeer van gezelligheid).
• BVL blijft ook aan de breedte werken door actief de jongste jeugd te interesseren c.q. te werven voor de sport – bijv. via het jaarlijkse schoolbasketballtournooi.
• De Heren Senioren krijgen binnen BVL eveneens de aandacht die zij verdienen: HS1 wil rayon spelen vanaf 2012/13 en HS2 wil regio spelen vanaf hetzelfde seizoen. Een plan door Ronald van der Meel (d.d. 4 mei 2011, via e-mail Pieter d.d. 28 aug.2011 aan bestuur) onderstreept de ambities.

[b]Samenvattend:[/b]

BVL is een zelfstandige vereniging met een eigen identiteit, die daarnaast de vrijwillige samenwerking met andere basketballverenigingen – zoals in Bolwerk verband – actief stimuleert, op basis van gelijkwaardigheid.
BVL wil een prestitatieve vereniging zijn, die zelf en in Bolwerk verband talenten opleidt tot toppers.
BVL houdt daarnaast volop oog voor investeren in de breedte door actief nieuwe (jeugd-)leden te werven en voor samenbindende activiteiten binnen de vereniging.

Paul Crama,
Arie van de Nadort
Leiderdorp, juli 2011

[b]FINANCIEEL BEHEER BVL

1. Uitgangspunten[/b]

• het boekjaar van BVL loopt van 1 september t/m 31 augustus (zie onze statuten, art. 3)
• facturen voor contributies betreffende een nieuw boekjaar worden door de penningmeester namens het bestuur uitgestuurd aan leden en aan (de ouders van) aspirantleden, in de eerste week van september van een nieuw begonnen boekjaar. (Lid van BVL kan men zijn vanaf 16 -jarige leeftijd; vóór die tijd is men aspirant lid). De leden ontvangen de contributie-factuur op hun eigen naam en aspirant-leden worden v.w.b. hun contributies aangeschreven via hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)
• facturen en evt. bijlagen worden electronisch verstuurd – tenzij er geen e-mailadres bekend is: in dat geval worden facturen en evt. bijlagen per gewone post verstuurd naar het huisadres
• facturen dienen binnen 30 dagen betaald te worden – dat komt ook op die manier in de factuur te staan
• de ALV bepaalt de hoogte van de contributies, op basis van een voorstel door de penningmeester namens het bestuur
• onder contributies wordt verstaan: het totaal van verenigingscontributie en bijdrage aan de NBB
• de algehele gedachte is: leden en aspirantleden worden door de vereniging in staat gesteld om te trainen, te spelen in competities en evenementen van de vereniging bij te wonen, en daar tegenover staat de (fatsoens-)regel om voor die activiteiten te moeten betalen

[b]2. Leden en aspirantleden, die in gebreke blijven bij de tijdige betaling van contributies[/b]

• leden en (ouders van) aspirantleden, die hun contributie niet op tijd betalen (d.w.z. uiterlijk op 1 oktober van het lopende boekjaar) ontvangen in de tweede week van oktober een zgn. “reminder”; daarin wordt door de penningmeester – namens het bestuur – op vriendelijke doch besliste wijze herinnerd aan de factuur en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting. Betaling: direct na datum “reminder”.
• leden en (ouders van) aspirantleden die aan de bovenstaande herinnering geen gevolg geven, ontvangen medio november van het lopende boekjaar een aanmaning van de penningmeester – namens het bestuur – incl. de mededeling: “betaling direkt svp”. In deze brief wordt ook aangekondigd, dat bij verzuim direkt te betalen, een incasso-bureau ingezet zal worden om de betaling gedaan te krijgen.
• leden en (de ouders van) aspirant leden die eind november nog niet hebben betaald, krijgen tussen 1 december en medio december het incasso-bureau ”aan de deur”, d.m.v. een dringende brief.
• van elke (elektronische) brief aan (aspirant-) leden die niet bijtijds betalen ontvangt de betreffende coach een kopie. In deze brieven (gedateerd medio oktober en medio november) staat ook een regel “uw coach is op de hoogte van de inhoud van deze brief”.
• leden en aspirantleden, die gedurende een boekjaar de vereniging verlaten, blijven verplicht om hun contributie voor het gehele boekjaar te betalen (art. 7 lid 6 van de Statuten en art. 8 lid 2).
• nieuwe (aspirant-) leden die gedurende een seizoen lid worden van BVL betalen slechts een deel van de contributie. Concreet: zij, die tussen september en 31 december instappen, betalen 100% en zij, die vanaf 1 januari instappen, betalen 70% van de jaar-contributie.
• voor (aspirant-) leden die alleen trainingen bijwonen en gedurende het hele seizoen niet in competitieverband spelen voor BVL, geldt een nader overeen te komen reductie op de jaar-contributie.
• nieuwe leden en (de ouders van) aspirantleden betalen bij aanmelding een entreegeld, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ALV (art. 10, lid 3).
• in de (elektronische) september-brief met factuur wordt de mogelijkheid geboden om in (max.) 2 termijnen de contributie te voldoen: 50% binnen 30 dagen na datum factuur en 50% op 1 januari d.a.v.
• wanneer men in september een deelbetaling doet, gaat er noch medio oktober (de “reminder”), noch medio november (“dreiging met incasso”) een brief uit van de penningmeester.
• als men ingeval van gespreide betaling de 2e termijn niet op 1 januari voldoet, gaat er medio januari een “reminder” uit en – zo nodig – op 1 februari een “dreiging met incasso”- brief. (Het incasso-bureau gaat dan aan de slag uiterlijk 2e week februari).
• leden en aspirantleden die ook na de inzet van een incasso-bureau niet betalen, worden geroyeerd tegen het einde van het boekjaar: de aanzegging door het bestuur geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 4 weken (art. 8, lid 4); (beroep is mogelijk binnen 4 weken na de aanzegging en vervolgens beslist de ALV of het royement wordt doorgezet (art. 8, lid 5).
• een schorsing van een lid door BVL en/of NBB leidt niet tot reductie van verschuldigde contributie aan BVL.

[b]3. Bijzondere gevallen[/b]

• uitgangspunt is en blijft: tegenover de mogelijkheid om te trainen en te spelen bestaat een fatsoensregel, dat daarvoor aan BVL moet worden betaald. Betalen moet dus…tenzij:
• er kunnen omstandigheden zijn, waarbij het bestuur en de ALV menen, dat het onredelijk is, om (volledige) betaling van de contributie voor een heel boekjaar te eisen.
• leden en (de ouders van) aspirantleden moeten zelf die – naar hun mening – bijzondere omstandigheden melden: van het bestuur, noch van de ALV kan verlangd worden, dat zij uit zichzelf op de hoogte zijn van zulke omstandigheden
• een bijzondere omstandigheid kan gemeld worden bij de coach, de trainer en het bestuur.
• ingeval van melding bij de coach of de trainer, verwijst die ogenblikkelijk naar het bestuur: daar moet schriftelijk een beroep gedaan worden op een bijzondere omstandigheid die voor het betreffende lid aanleiding is om reductie van contributie vragen. In geen geval beslist de coach of trainer zelf over een dergelijk verzoek en biedt hij/zij ook niet aan, om zelf het geval bij het bestuur aan te kaarten (ter voorkoming van spraakverwarring o.d. achteraf); (de coach of trainer kunnen wel al bij het bestuur kenbaar maken, dat een dergelijk verzoek te verwachten is).
• het bestuur hoort de coach en/of trainer van het betreffende lid voor advies en beslist vervolgens over het verzoek.
• bijzondere gevallen kunnen zijn (voorbeelden):
1. probleem van financiële aard: het lid of zijn ouder(s) zijn (tijdelijk) niet in staat om de contributie te voldoen.
2. langdurige blessures, waardoor trainen en spelen onmogelijk zijn. N.b. sportblessures zijn vaak inherent aan actief basketballen. Wanneer een speler/speelster als gevolg van een sportblessure langer dan een half seizoen is uitgeschakeld, dan beslist het bestuur over al of niet reductie van contributie. Hetzelfde geldt overigens voor blessures die ontstaan zijn buiten het basketball om, zoals (bedrijfs)ongevallen.
3. tijdelijk verblijf elders in NL of in het buitenland als gevolg van bijv. een stage, waardoor trainen bij/spelen voor BVL praktisch onmogelijk is.

N.b. reductie kan zowel een korting op de contributie betekenen als volledige kwijtschelding (voor een bepaalde periode) van contributie.
N.b. voor de bondsbijdrage aan NBB gelden dezelfde richtlijnen als voor de verenigingscontributie.

Het bestuur van BVL
Leiderdorp, september 2011

[b]TOELICHTING OP FINANCIEEL BEHEER I.C. CONTRIBUTIES BVL
VOOR COACHES EN TRAINERS[/b]

TENEINDE ACHTERSTANDEN IN DE INNING VAN CONTRIBUTIES BIJ (ASPIRANT-)LEDEN TERUG TE DRINGEN EN IN DE TOEKOMST VÓÓR TE ZIJN, WORDT HET BELEID OP DIT PUNT AANGESCHERPT.

WIJ WILLEN GRAAG DAT U ZICH AAN DE VOLGENDE PUNTEN CONFORMEERT, ALS U DAAROVER WORDT AANGESPROKEN:

• ALS (ASPIRANT-) LEDEN EN/OF HUN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS ZICH TOT U WENDEN MET DE VRAAG, OF GESPREIDE BETALING VAN CONTRIBUTIES MOGELIJK IS, VERWIJS DAN NAAR DE SPECIALE NIEUWSBRIEF DIE IN SEPTEMBER 2011 AAN HUN IS TOEGESTUURD

• (ASPIRANT-)LEDEN DIE GEDURENDE EEN VERENIGINGSJAAR DE CLUB VERLATEN, BLIJVEN VERPLICHT HUN CONTRIBUTIE VOOR HET HELE JAAR TE BETALEN; EEN SCHORSING LEIDT EVENMIN TOT REDUCTIE VAN CONTRIBUTIES

• NIEUWE (ASPIRANT-)LEDEN, DIE GEDURENDE EEN VERENIGINGSJAAR LID WORDEN VAN BVL, BETALEN EEN DEEL-CONTRIBUTIE. ZIJ DIE TUSSEN 1 SEP EN 31 DEC INSTAPPEN BETALEN 100%, ZIJ DIE DAARNA INSTAPPEN BETALEN 70% VAN DE JAARCONTRIBUTIE

• ER KUNNEN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET ONREDELIJK IS OM VOLLEDIGE BETALING VAN CONTRIBUTIE TE VERLANGEN. VAN (ASPIRANT-)LEDEN EN/OF HUN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS WORDT VERWACHT, DAT ZIJ UIT ZICHZELF DIE NAAR HUN MENING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN AANGEVEN – BIJ BESTUUR, COACH OF TRAINER. U – TRAINER, COACH, BIEDT NIET AAN OM ZELF DE KWESTIE NEER TE LEGGEN BIJ HET BESTUUR

• ZOLANG EEN AANVRAAG VOOR REDUCTIE IN BEHANDELING IS BIJ HET BESTUUR MAG EEN BETREFFEND LID BIJ/ VOOR BVL TRAINEN EN SPELEN

• ALS U BENADERD WORDT, VERWIJS DAN DIREKT NAAR HET BESTUUR VAN BVL: DAAR MOET SCHRIFTELIJK EEN BEROEP GEDAAN WORDEN OP EEN BIJZONDERE OMSTANDIGHEID. (U KUNT AL WEL EEN VOOR-AANKONDIGING NAAR HET BESTUUR DOEN, DAT EEN VERZOEK IS TE VERWACHTEN TOT REDUCTIE VAN CONTRIBUTIE).

• HET BESTUUR BESLIST IN REDELIJKHEID OVER EEN DERGELIJK VERZOEK, MAAR HOORT DAARVOOR HET ADVIES VAN TRAINER EN/OF COACH

N.b. Bijzondere omstandigheden kunnen zijn (voorbeelden):

• problemen van financiële aard
• zeer langdurige blessures
• langdurig verblijf in het buitenland voor bijv. een (bedrijfs-)stage.

GA SVP PASSIEF MET DE INHOUD VAN DIT STUK OM. BINNENKORT KUNNEN U EN LEDEN OVER HET AANGESCHERPTE BELEID NOG LEZEN IN EEN VERENIGINGSREGLEMENT.

m.vr.gr.

Namens het bestuur van BVL,
Arie van de Nadort, vz.
Sep. 2011