Beste BVL leden en/of ouders/verzorgers,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering Basketbal vereniging Leiderdorp, d.d. woensdag 18 mei 2011 om 20.00 uur in De Bloemerd, Leiderdorp

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 25 oktober 2010
5. Financiële stand van zaken
6. Toelichting op besluit over beëindiging samenwerking met Stichting Topbasketbal Leiderdorp
7. Stand van zaken m.b.t. het BOL (Binnensport Overleg Leiderdorp)
8. Verkiezing nieuwe bestuurs- en commissieleden/aftredende bestuurs- en commissieleden:
a. Benoeming van Arie van de Nadort tot bestuurslid in de rol van voorzitter, benoeming Wim Kagie tot bestuurslid in de rol van penningmeester.
b. Aftreden van Gerard van Zwieten (penningmeester).
c. M.i.v. 1 juli stopt Coby Arndt met de ledenadministratie. André van der Zee zal haar werkzaamheden overnemen.
d. In het najaar van 2011 zal Paul Crama aftreden als voorzitter van de TC. Paul blijft wel de externe betrekkingen doen inzake bolwerk en ZZ, en zal daarover rapporteren aan het bestuur. Simone van Meurs en Ramon van Winkel gaan samen de TC voorzitten en zullen waarschijnlijk bij toerbuurt de bestuursvergaderingen bijwonen.
e. In het najaar van 2011 zal Hans Kievit aftreden als secretaris.
9. Mededelingen en/of stand van zaken TC, WMS en activiteitencommissie
10. Rondvraag en sluiting

Wij rekenen op uw/jullie komst!

Het bestuur van BVL