Op 21 oktober 2010 heeft de kascommissie van de Basketball Vereniging Leiderdorp, de financiële bescheiden van de vereniging over het boekjaar 2009-2010 onderzocht, in het bijzijn van de huidige penningmeester. Het positieve resultaat (overschot) over het verenigingsjaar 2009-2010 bedraagt € 2.705.

Daarbij is vastgesteld dat de administratie van de vereniging op inzichtelijke wijze is gevoerd.

Het negatieve eigen vermogen vermindert door dit resultaat naar -/- € 14.171.

[b]De kascommissie wil de volgende punten onder de aandacht van de leden brengen:[/b]

Het positieve resultaat is deels gevolg van een streng financieel beleid van de huidige penningmeester en deels gevolg van een extra sponsorbijdrage van € 3.000. Hierdoor hoeft de participatiebijdrage niet geheven te worden.

De kascommissie wil wel de leden erop attenderen dat zonder een dergelijke sponsorbijdrage en zonder substantiële contributie-verhoging het onmogelijk zal zijn om financieel een seizoen “break-even” (=zonder verlies) af te sluiten. Alleen de inzet van alle leden, in welke vorm dan ook, is noodig om ervoor te zorgen dat de club niet financieel ten onder gaat.

In de begroting 2010-2011 wordt er een positief resultaat begroot van € 350. Naast een forse stijging van de contributie (+12%) is ook een sponsorbijdrage van € 5.000 begroot. De kascommissie heeft de schriftelijke toezegging van deze sponsorbijdrage ingezien. De sponsorbijdrage is nog niet ontvangen. De betalingstermijnen van deze sponsorbijdrage waren, op het moment van de kascontrole, nog niet vervallen.

De post contributie op de balans bestaat uit nog te vorderen contributies seizoen 2009/2010 voor een bedrag van € 4.065. Van dit bedrag is € 2.500, als oninbare contributies ten laste van de exploitatie gebracht. Per saldo staat er nog een post van € 1.565, welke op moment van de kascontrole, nog geïnd moet worden door de penningmeester. De verwachting is dat de betalingsmoraal t.a.v. de contributies 2010/2011 zal verslechteren. De penningmeester zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook in seizoen 2010/2011 harder moeten gaan optreden tegen wanbetalers.

De Gemeente Leiderdorp heeft aan de vereniging een lening verstrekt. Hiertoe heeft de vereniging een meerjarenbegroting overhandigd. De balanswaarde aan het einde van het boekjaar van deze schuld is € 10.561. Voor zover bekend bij de kascommissie zal de schuld aan de Gemeente in 7 jaar worden afgelost.

Alle andere balans- en verlies en winstposten zijn – voorzover de informatie hierover beschikbaar was – op juistheid en volledigheid beoordeeld en door de kascommissie accoord bevonden.

Alles overwegend en gegeven het voorgaande stelt de commissie aan de ledenvergadering voor om het besluit tot vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening 2010/2011 door het bestuur, goed te keuren. Hiermee wordt tevens aan de penningmeester decharge verleend.
Namens de commissie,
R.J. van Winkel
Leiderdorp, 21 oktober 2010