Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering Basketbal vereniging Leiderdorp
d.d. maandag 25 oktober 2010 om 20.00 uur
in de De Bloemerd, Leiderdorp

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 14 april 2010
5. Samenstelling bestuur en commissies
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2009 – 2010
a. Toelichting van de penningmeester
b. Verslag van de kascommissie
c. Verlening decharge aan de penningmeester
7. Begroting en contributies 2010 – 2011
8. Ontwikkelingen binnen het BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp)
9. Toelichting Technische Commissie
a. Regioteams
b. Bolwerk en Eredivisie
10. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen een exemplaar van de jaarrekening en de begroting opvragen bij de penningmeester (Gerard van Zwieten, email penningmeester@bv-Leiderdorp.nl). Het verslag van de ALV van 14 april kan worden opgevraagd bij de secretaris (Hans Kievit, email secretaris@bv-Leiderdorp.nl ).