De Algemene Ledenvergadering van Basketball Vereniging Leiderdorp wordt gehouden op [b]woensdag 10 september 2008 van 20:00 uur- 21:30[/b] uur in Sporthal de Bloemerd
Alle leden zijn schriftelijk uitgenodigd via de bestuurlijke nieuwsbrief.
[b]We zoeken nog steeds een voorzitter, penningmeester en bestuurslid[/b]. Komt dus allen naar de ledenvergadering.
Wilt u het verslag van 9 juli en de vergaderstukken digitaal ontvangen, mail dan naar [b]secretaris@bv-leiderdorp.nl[/b]

[b]AGENDA[/b]
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV van 9 juli 2008
5. Samenstelling bestuur en commissies
6. Financiële stand van zaken:
a. Concept kosten / baten overzicht
b. Contributie 2008-2009
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting op de agenda
Punt 5, Samenstelling bestuur en commissies
Ter bespreking is de situatie per oktober 2008 na het aftreden van de Voorzitter/Penningmeester.
Afhankelijk van de aanmelding van nieuwe bestuursleden zullen de zittende bestuursleden hun zetels ter beschikking stellen.

Indien niet wordt voorzien in aanvulling van het bestuur:
Voorgesteld besluit:
De Algemene Ledenvergadering neemt kennis van het aftreden van de zittende bestuursleden en besluit tot het instellen van een overgangsbestuur bestaande uit de leden, c.q. ouders Het overgangsbestuur krijgt de opdracht om de vereniging te besturen en voorstellen te ontwikkelen inzake het voortbestaan c.q. het opheffen van de vereniging BVL. Deze voorstellen dienen eind oktober besproken te worden in de Algemene Ledenvergadering.

Punt 6, Financiële stand van zaken
Ter bespreking is de financiële stand van zaken per 1 september 2008, de verkregen subsidie van de gemeente Leiderdorp en de contributie vaststelling voor het seizoen 2008-2009.
Voorgesteld besluit:
De contributie voor het seizoen 2008-2009 wordt als volgt vastgesteld:

[img]/img/nieuws/contributie.png[/img]