Algemene Ledenvergadering Basketbal vereniging Leiderdorp d.d. Woensdag 21 november 2007 van 20.00 tot 21.30 uur in kantine van sporthal De Bloemerd

[b]Agenda[/b]
1. Opening

2. Vaststelling van de Agenda

3. Benoeming van dhr. Bert Klompmaker tot bestuurslid

4. Ingekomen post en mededelingen

5. Goedkeuring verslag ALV d.d. 17 juni 2007

6. Vaststellen financieel jaarverslag 2006-2007
a. Toelichting van de penningmeester
b. Verslag van de kascommissie
c. Vaststellen financieel jaarverslag en verlening van decharge aan de Penningmeester

7. Begroting 2007-2008

8. Start van het seizoen
a. Toelichting Technische commissie
b. Bolwerk
c. Jaarplanning

9. Rondvraag en Sluiting

[b]Toelichting op de agenda[/b]
[i]Ad. 3[/i]
Bert Klompmaker heeft zich bereid getoond om toe te treden tot het bestuur. Bert is vanaf augustus 2001 recreantlid van de vereniging en heeft in die periode diverse taken binnen de vereniging vervuld. Hieronder vijf jaar als wedstrijdsecretaris, trainer/coach en organisator van toernooien. Bert heeft ruime bestuurlijke ervaring in de non-profit sector en heeft van augustus 2001 tot augustus 2003 deel uitgemaakt van het BVL bestuur.
Het bestuur is blij met de kandidatuur van Bert en stelt de vergadering voor Bert met ingang van 21 november te benoemen tot bestuurslid met de bijzondere taak van secretaris.

Voorstel tot besluit:
De Algemene Ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur om de heer E. (Bert) Klompmaker met ingang van 21 november 2007 te benoemen tot bestuurslid/secretaris van de vereniging.

[i]Ad. 5[/i]
Ter behandeling is het concept verslag van de vergadering van 17 juni 2007 welke gepubliceerd is op de internetsite van BVL.

Voorstel tot besluit:
De Algemene Ledenvergadering besluit met inachtneming van de opmerkingen gemaakt in de vergadering van 21 november 2007, het verslag van 17 juni 2007 vast te stellen.

[i]Ad. 6[/i]
Ter bespreking is het financieel jaarverslag van het bestuur over het jaar 2006-2007 zoals gepubliceerd op de internetsite. Na toelichting van de penningmeester zal de kascommissie bestaande uit Ramon van Winkel en Dick Pol verslag doen van de uitgevoerde controle.
Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voorstel tot besluit:
De Algemene Ledenvergadering besluit het financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2006-2007 vast te stellen. De Algemene Ledenvergadering besluit tot het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur ten aanzien van het gevoerde financiële beleid.

[i]Ad. 7[/i]
Na toelichting van de penningmeester is ter bespreking de begroting voor het verenigingsjaar 2007-2008. De begroting is in de ALV in concept besproken op 17 juni 2007 en geactualiseerd door het bestuur.

Voorstel tot besluit:
De Algemene Ledenvergadering besluit de begroting voor het verenigingsjaar 2007-2008 als voorgesteld door het bestuur, vast te stellen.

[i]Ad 8.[/i]
De voorzitter van de Technische Commissie zal toelichting geven op de start van de competitie, wijzigingen in het trainingsschema, de jaarplanning en andere lopende zaken.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.