Zondag 17 juni (14.00 uur) is er weer een algemene ledenveragdering. Op deze vergadering zullen er naast een verslag van het bestuurlijke-, technische- en financiëlebeleid (we zitten weer op het rechte pad) een aantal voorstellen en toelichtingen worden gedaan met betrekking op het komende seizoen. Zo zal het bestuur o.a. een voorstel doen voor een nieuwe contributiestructuur.

[b]Agenda Algemene ledenvergadering zondag 17 juni:[/b]
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Goedkeuring notulen ALV 5 november 2006 (de notulen worden vooraf ter vergadering uitgereikt)
5. Samenstelling bestuur. Opnieuw aandacht voor de diverse vacatures in het bestuur en de commissies, werkgroepen
6. Bestuurlijke en financiële stand van zaken seizoen 2006/2007
7. Voorstel nieuw contributiestelsel
8. Concept begroting 2007-2008 (de begroting wordt ter vergadering uitgereikt)
9. Seizoen 2007-2008
10. Voortgang Bolwerk, technisch beleid
11. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
12. Sluiting

[i]Een verslag van de vergadering kan iedereen lezen in de Swisj (het clubblad) die eind juni, begin juli bij iedereen zal worden bezorgd. In de Swisj zullen ook het trainingsschema en de teamsamenstellingen voor het seizoen 2007-2008 gepubliceerd worden.[/i]