Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Basketbalvereniging Leiderdorp op zondag 5 november 2006 om 13.00 uur in Sporthal de Bloemerd. Tijdens deze ALV zal het bestuur het voorstel van de gemeente presenteren om het financiële probleem op te lossen. Een daarbij behorend meerjarenbeleidsplan en een daaruit voortvloeiende meerjarenbegroting zal ook door het bestuur voorgesteld worden.

[b]Agenda:[/b]
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Goedkeuring notulen ALV van 16 juni 2006
5. Jaarverslag
6. Financiële regeling gemeente
7. Jaarrekening 2005-2006
– verslag kascommissie
– verslag technische commissie
– verslag wedstrijdcommissie
– verslag sponsorcommissie
– verslag activiteitencommissie
8. Verslag van het bestuur
9. Meerjarenplan 2006 -2011
10. Samenstelling bestuur en commissies
11. Seizoen 2006-2007
12. Rondvraag
13. Sluiting

[img]https://www.bv-leiderdorp.nl/img/pdf.gif[/img] [url=/doc/beleidsplan BVL 2006-2011.pdf]beleidsplan BVL 2006-2011.pdf[/url]
[img]https://www.bv-leiderdorp.nl/img/pdf.gif[/img] [url=/doc/Jaarverslag commissies 2005-2006.pdf]Jaarverslag commissies 2005-2006.pdf[/url]