Het bestuur van BV Leiderdorp nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Basketball vereniging Leiderdorp op zaterdag 17 juni 2006 om 12.30 uur.
De vergadering wordt gehouden in de kantine van Sporthal De Bloemerd.

(concept) AGENDA:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Goedkeuring notulen ALV 30 oktober 2005 en notulen bijzondere ALV 17 mei 2006
5. Decharge verlening financieel jaar 2004/2005
6. Samenstelling bestuur.
7. Bestuurlijke en financiele stand van zaken seizoen 2005/2006
8. Begroting 2006-2007 (de begroting is vanaf 11 juni 2006 beschikbaar via Jacques Schijf, de begroting wordt tevens ter vergadering uitgereikt)
9. Seizoen 2006-2007
10. Voortgang Bolwerk
11. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
12. Sluiting