Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering BV Leiderdorp, dd. 30.05.06

Aanwezig: Jacques Schijf, Ronald v.d. Meel, Ben Smit, Marc Alessie, Gerard van Zwieten, Michael Ginter, Paul Crama, Hans Kievit, Prisca Kievit, Wilbert Antes, Ramon van Winkel, Paul Broers, Ton Kallenberg, Imad Abeljoud (voorzitter).
Afmeldingen: geen.

1. Opening.

Imad Abouljoud opent de bijzondere vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft een toelichting op de aard en inhoud van deze vergadering, die in het teken staat van de vorming van ideeën ter voorbereiding op de reeds geplande algemene ledenvergadering. De aanleiding om deze vergadering te beleggen is het feit dat de vereniging nog altijd in ‘zwaar weer’ zit.
Hans Kievit geeft aan dat hij de opkomst bijzonder laag vindt en stelt de vraag of het aantal aanwezigen voldoende is om het doel te realiseren wat we hier willen bereiken.
Imad Abeljoud denkt dat dit wel kan omdat de kern van de vereniging op dit moment aanwezig is. Het gaat om het formeren van het beleid van de vereniging voor de toekomst. Als we het hierover eens kunnen zijn in deze vergadering, dan kunnen de volgende stappen worden gezet.
Ronald van der Meel vindt de informatieverstrekking over de uitnodiging van de vergadering niet voldoende is geweest.

2. Presentatie ontwikkelingen BV Leiderdorp.

Imad Abouljoud geeft aan dat de aanleiding voor deze vergadering is dat de vereniging financieel een crisis situatie heeft. Er is een negatieve kasstroom die ertoe leidt dat er een lening moet worden aangegaan (De redenen waarom deze lening nodig is, vloeien rechtstreeks voort uit het negatief resultaat van het seizoen 2004/2005 (faillissement sponsor DS1, BTW-verhoging zaalhuur, verhoging bondsafdracht). Een andere crisis is de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Het aantal leden neemt drastisch af (met name in de hogere regionen in de vereniging). Deze knelpunten bestonden vorig jaar ook al (zie ALV oktober 2005), maar het lukt niet om deze knelpunten op te lossen.

Er is sprake van veranderende omstandigheden. De rol van de gemeente is van grote invloed op het functioneren van de vereniging (gemeentelijke bijdrage neemt af; zij geven alleen een voor hen risicoloze gemeente garantie af; de gemeente speelt geen sturende rol m.b.t. het gebruik van de sportaccommodatie; zij wil dit alles zoveel mogelijk uitbesteden; het aangekondigde beleid m.b.t. sportaccommodaties is nog altijd niet geformuleerd).
Een ander aspect van de verandering is de accommodatie (hal en kantine). De functionele kwaliteit van de kwaliteit was niet goed (in winter kapotte verwarming, koude of niet functionerende douches, lekkages in de hal, e.d.); daarnaast strookt de huurindeling niet met de verhuur; het gebruik van de kantine is beperkt (de prijzen zijn veel te hoog; hierdoor is het gebruik beperkt en leidt dit tot sociale ontbinding binnen de vereniging); er zijn zo goed als geen commerciële mogelijkheden voor ons als vereniging om reclame te maken, feesten te organiseren, etc. De sponsoring die nu in de hal hangt komt ten goede aan Sportfondsen i.p.v. aan de vereniging(en).

Met betrekking tot de financiën zijn er verschillende verplichtingen. Op dit moment is er een achterstallige huur, die kan worden opgelost door het aangaan van een lening en een garantie. Om de vereniging draaiend te houden moeten er grote kosten gemaakt worden, die kosten verdwijnen niet. Totaal gezien is er op dit moment een negatieve kasstroom. De kosten voor de huur van de zaal zijn al bijna groter dan de opbrengsten van de contributies. De uitgangspositie is op dit moment een negatief eigen vermogen en er dreigt een groeiende verzwakking van de financiële positie van de vereniging.
Hans Kievit vraagt of dit in getallen kan worden uitgedrukt. Jacques Schijf antwoordt dat er door het wegvallen van de compensatie van de gemeente een gat dreigt te komen van van plm. € 7.000,- in de begroting.
Op vraag van Prisca Kievit antwoordt Ton Kallenberg dat het bestuur van de verenigingen de afgelopen vier jaar met alle betrokken wethouders en ambtenaren om de tafel heeft gezeten en waarin de bestuurlijk verantwoordelijken en ambtenaren van de gemeente al die tijd een onberekenbare partner is gebleken omdat zij iedere keer de hete aardappel steeds vooruit heeft geschoven. Dit heeft ertoe geleid dat wij als vereniging noch beleidsmatig noch in praktische zin een vuist hebben kunnen maken.
Een ander punt is de beperkte betrokkenheid van leden voor kaderfuncties. Voor het komend seizoen is er een vacature van secretaris en penningmeester. Gelet op het feit dat er belangrijke uitdagingen liggen om de financiële problemen op te lossen, zal het moeilijk worden om hiervoor mensen te vinden. De sponsorcommissie die deze taak dit seizoen op zich had genomen heeft geen geld ingebracht, doordat prioriteiten op een ander terrein hebben gelegen.
Een en ander brengt met zich mee dat het van het grootste belang is op kortst mogelijke termijn te beschikken over een voltallig bestuur. Er is een levendige vereniging nodig (actieve leden (in brede zin) is nodig. Er moet worden gestreefd naar een levendige sociale vereniging, waarin we proberen het leuk te maken voor andere betrokkenen. Dat is in de ogen van Abouljoud op dit moment niet het geval.
Hans Kievit geeft aan dat hij het anders heeft ervaren en dat hij het best positief inschat. Imad Abouljoud antwoordt dat het niet om de kern gaat (die nu ook in de vergadering aanwezig is), maar dat we die groep moeten zien uit te breiden.
Paul Crama geeft aan dat de groepen waaruit het kader moet komen niet meer bij de vereniging zitten omdat zij zijn weg gegaan. Verschillende redenen worden aangegeven waarom leden zijn opgestapt. Ronald v.d. Meel geeft aan dat er ook weinig rekening werd gehouden met bepaalde groepen leden (b.v. bij indeling van zaaltaken) en dat dit ook een push heeft gegeven om weg te gaan.
Imad Abouljoud geeft aan dat hij diverse zaken mist op het terrein van community bouwen (b.v. bord met foto’s aan de wand) en de organisatie van activiteiten. Ook daarin zou effort moeten worden gestoken om e.e.a. recht te krijgen.
Naar de toekomst kijkend schetst Imad Abouljoud dat het ambitieniveau opnieuw zal moeten worden opgebouwd. De eerste stap zou moeten zijn een versobering (een stap terug doen). Dit betekent minder geld uit geven; een gefaseerde aanpak met technische doelstellingen voor de korte, middellange en de lange termijn (stap voor stap ontwikkeling). De lening hierbij zou moeten zijn afgelost binnen 5 jaar. De versobering zou moeten plaatsvinden bijvoorbeeld op het terrein van de activiteiten (b.v. minder trainen).
Toekomstmogelijkheden m.b.t. de financiering zitten in: slimme financiering van de lening; gemeentelijke subsidie; zoektocht naar sponsors; geld inzamelactie en loterijen; promotieartikelen; activiteiten.
Tot zover de presentatie van Imad Abouljoud.

Er ontstaat een discussie over het al of niet aangaan van een lening. Gerard van Zwieten geeft aan dat het niet verstandig is om een lening aan te gaan, omdat de eerste opzet voor een begroting een gat van de genoemde € 7.000,- geeft te zien. Ton Kallenberg is het hiermee eens en vindt dat de gemeente op dit vlak probeert haar eigen straatje schoon te vegen en het probleem volledig bij de vereniging neerlegt. Hij geeft aan dat wanneer de Rabobank (als voorziene geldschieter) niet in zal stappen, hij dit intrinsiek zou toejuichen omdat dat namelijk opnieuw de weg opent om opnieuw naar de gemeente te stappen.
Vervolgens ontstaat een discussie over het gat van de komende begroting voor het komende seizoen. Ronald v.d. Meel geeft aan dat de NBB een verzekering heeft voor bestuurlijke aansprakelijkheid.

Imad Abouljoud vraagt of de analyse compleet is.
Er ontstaat discussie over de ledenpopulatie en de verdeling en verwachtingen m.b.t. de toekomst in kader e.d.
Gerard van Zwieten is van mening dat de gegeven oplossingsrichtingen maar 10 a 15% zijn van het probleem. Imad Abouljoud geeft aan dat hij de oplossingen wil vorm geven door een werkavond met het bestuur en de belangrijkste commissie te organiseren. Op die avond zou er – naast de financiële en zaalhuur – ook organisatorische zaken worden opgepakt. Van structureel tot elementaire zaken zoals: scholen benaderen, enz en daar moeten personen voor worden aangesteld. Ronald van der Meel geeft aan dat het belangrijk is om groepen van jeugd te begeleiden op het vlak van jureren en begeleiden van groepen. Dit kan een 5 jaren plan zijn, waarbij het belangrijk is om dit regelmatig terug te laten komen.

Imad Abouljoud geeft aan dat hij graag nog een keer met de groep bijeen wil zitten. Jacques Schijf zegt toe om op basis van hetgeen is besproken een begroting zal opstellen voor het komend seizoen.
Gerard van Zwieten geeft aan dat hij van mening was dat er op de najaarsledenvergadering vorig jaar een hoop leden opstonden om zich in te zetten voor de vereniging. Ton Kallenberg geeft aan dat er op die vergadering 7 mensen aanwezig waren die volledig ‘nieuw’ waren binnen het kader, maar dat dit niet heeft geleid tot daadwerkelijke opvulling, invulling en vervulling van een aantal fundamenteel elementaire zaken.
De vergadering constateert opnieuw dat de situatie van de vereniging financieel en qua kader nog altijd zeer ernstig is en dat het bestuur met de rug tegen de muur staat. Er zijn weinig opties wanneer de gemeente niet bereid is om tenminste op financieel terrein zorg te dragen voor een oplossing.
Marc Alessie stelt voor om opnieuw een brief aan alle leden te sturen met een dringende oproep om op de vergadering te verschijnen. De vergadering steunt dit voorstel.

3. Rondvraag en sluiting
Imad Abouljoud vraagt of iemand nog iets heeft in te brengen, zegt de leden dank en sluit de vergadering.