Jacques Schijf, op dit moment nog penningmeester in het bestuur, zal op de eerstvolgende ledenvergadering zijn taken neerleggen. Het bestuur is nog op zoek naar een geschikte opvolger voor deze functie. Heb jij zin en tijd om deze functie te vervullen? Meld je aan bij Imad Abouljoud, voorzitter van het bestuur.

Het takenpakket van de penningmeester ziet er als volgt uit (volgens huishoudelijk reglement):
De penningmeester voert het geldelijke beheer en de boekhouding. Hij int de contributies, entreegelden, bijdragen, schenkingen, enzovoorts.
Hij is alleen bevoegd uitgaven te doen die het gevolg zijn van de toepassing van het huishoudelijk reglement of van de uitvoering van besluiten van de vergaderingen.
Hij heeft voor het doen van andere uitgaven de machtiging van het dagelijks bestuur nodig.
Voor het beleggen van gelden handelt hij in overleg met het bestuur.
Hij brengt in de jaarvergadering verslag uit over de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
Zijn beheer zal worden nagegaan door een kascommissie, onverminderd zijn verplichting tot iedere tussentijdse verantwoording aan het bestuur.
Bij tussentijds aftreden doet hij aan de kascommissie binnen 8 dagen na zijn aftreden rekening en verantwoording.
Hij is voor de onder zijn beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen.