Op de verenigingsdag zaterdag 11 juni zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden vanaf 12.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de kantine van Sporthal De Bloemerd. Het bestuur nodigt met nadruk ook ouders van jeugdleden uit om op de ledenvergadering te verschijnen.

Conceptagenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Goedkeuring notulen ALV 24 oktober 2004 (zie clubkrant eind 2004)
5. Samenstelling bestuur
6. Zaaltaken / betrokkenheid van ouders bij jeugdwedstrijden
7. Begroting 2005/2006
8. Seizoen 2005/2006
9. Voortgang bolwerk
10. NK Kadetten op 18 juni 2005
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
12. Sluiting

Ingevolge Artikel 26 van het huishoudelijk reglement van de vereniging (lid 2) is ieder gewoon lid van 16 jaar en ouder verplicht de algemene ledenvergadering bij te wonen. Wanneer men verhinderd is, dient men dit tijdig, dat wil zeggen tenminste 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te melden aan de secretaris van het bestuur.
Behoudens in geval van overmacht – dit ter beoordeling van het bestuur – wordt afwezigheid op de algemene ledenvergadering zonder bericht van verhindering bestraft met het door het desbetreffende lid uitvoeren van 2 extra zaaltaken (scheidsrechter of jurylid) of een geldboete.