[img]/img/nieuws/ALV 29-10.png[/img]

[b]Op woensdag 29 oktober vindt om 20.00 uur de ALV plaats in de Bloemerdhal.[/b]
U kunt het verslag en de stukken opvragen bij [i]secretaris@bv-leiderdorp.nl[/i]

Toelichting op de agenda

Ad. 3
a. Op dit moment is niemand binnen de vereniging bereid gevonden om de functie van Voorzitter in te vullen. De zittende bestuursleden (Hans Kievit, Paul Crama en Bert Klompmaker) hebben besloten om dit seizoen in functie te blijven onder voorwaarde dat de ALV besluit tot het benoemen van de vier kandidaat bestuursleden.
Indien de functie van voorzitter niet voor de volgende ALV vervuld wordt, stellen de zittende bestuursleden hun zetels per 1 augustus 2009 ter beschikking.
b. Ronald van der Meel, Reinier Heruer, Pieter Botman en Gerard van Zwieten hebben zich bereid getoond om toe te treden tot het bestuur. De kandidaten zijn al langere tijd betrokken bij BVL en hebben diverse taken binnen de vereniging vervuld.
Het bestuur is blij met hun kandidatuur en stelt de vergadering voor om Ronald van der Meel, Pieter Botman en Reinier Heruer te benoemen tot bestuurslid alsmede Gerard van Zwieten te benoemen tot bestuurslid in de rol van Penningmeester met ingang van 30 oktober 2008.

Voorstel tot besluit:
De Algemene Ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur om de heren Ronald van der Meel, Pieter Botman en Reinier Heruer te benoemen tot bestuurslid en Gerard van Zwieten te benoemen tot bestuurslid in de rol van Penningmeester met ingang van 30 oktober 2008.

Ad. 5
Ter behandeling is het concept verslag van de vergadering van 10 september 2008 welke digitaal is toegezonden aan de aanwezigen en opvraagbaar was bij de secretaris.

Voorstel tot besluit:
De Algemene Ledenvergadering besluit met inachtneming van de opmerkingen gemaakt in de vergadering van 29 oktober 2008, het verslag van 10 september 2008 vast te stellen.

Ad. 6
Ter bespreking is het financieel jaarverslag van het bestuur over het jaar 2007-2008 zoals digitaal verkrijgbaar bij de secretaris en beschikbaar ter vergadering. Na toelichting van de penningmeester zal de kascommissie bestaande uit Ramon van Winkel en Dick Pol verslag doen van de uitgevoerde controle.
Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voorstel tot besluit:
De Algemene Ledenvergadering besluit het financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2007-2008 vast te stellen. De Algemene Ledenvergadering besluit tot het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur ten aanzien van het gevoerde financiële beleid.

Ad. 7
Na toelichting van de penningmeester is ter bespreking de begroting voor het verenigingsjaar 2008-2009. De begroting is in de ALV in concept besproken op 10 september 2008 en geactualiseerd door het bestuur.

Voorstel tot besluit:
a. De Algemene Ledenvergadering besluit de begroting voor het verenigingsjaar 2008-2009 als voorgesteld door het bestuur, vast te stellen.

b. De Algemene Ledenvergadering besluit dat een extra contributie gevraagd zal worden indien er geen compensatievergoeding van de gemeente Leiderdorp wordt ontvangen.

c. De Algemene Ledenvergadering stelt de contributieregeling 2008-2009 vast met inachtneming van de ter vergadering vastgestelde wijzigingen..

Ad 8.
De voorzitter van de Technische Commissie zal toelichting geven op de start van de competitie, de wijzigingen in het trainingsschema, de jaarplanning en andere lopende zaken.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Ad 9.
De voorzitter, Imad Abouljoud, legt op 29 oktober zijn functie neer. In de vergadering zal formeel afscheid van hem genomen worden.